ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-10 15:59:25    512  

   


กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 คือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชน์ ส่งเสริมและสนบสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว ส่งสริมและสนับสนุนการพัฒนาการแปรูปและผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย