vdo s10

Prev Next

  กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าได้ลงพื้นที่ติดตามได้ลงพื้นที่ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา และจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 

Read more

กรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจโรงสีข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง GMP เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ได้ลงพื้นที่ ณ โรงสีข้าวซแรย์ อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Read more

  รัฐมนตรีเกษตรฯ 'เฉลิมชัย' แถลงนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ชูนโยบาย 3 ด้าน

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว โดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

Read more

 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำโดย นางสาวอาภาวี ศุภพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว และกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

Read more

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการแปรรูปข้าว จ.หนองบัวลำภู

Read more

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการแปรรูปข้าว จ.ร้อยเอ็ด

Read more

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการแปรรูปข้าว จ.ลำปาง

Read more

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการแปรรูปข้าว จ.แพร่

Read more

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จ.พัทลุง

Read more

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. บุฤาษี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 

Read more

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Niche Market) ณ จังหวัดชุมพร และพัทลุง

Read more

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "เกษตรอาหารรังสิต ครั้งที่ 5"

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 

Read more

เปิดศึกแข่งขัน “ปั้นชาวนาไทย” ส่งออกข้าวขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง The Super Farmer ปีที่ 7 กับ การแข่งขันค้นหาชุมชนนาแปลงใหญ่ครบวงจร เพื่อการพัฒนาธุรกิจข้าวทั้งตลาดในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ

Read more

  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3 ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 จ.พะเยา

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

Read more

  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าติดตามงานการจัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 

Read more

  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปข้าว ปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ อเวนิว โซน C     

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ร่วมติดตามการประเมินโรงสีข้าว GMP ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัด “พิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ 2560”สานต่อยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่ายกระดับราคาข้าวไทย

Read more

 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ Niche Market  เมื่อวันที่   18-21 กรกฎาคม 2560

Read more

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ยกระดับเกษตรกรไทย 

Read more

กรมการข้าวปั้น 21 ตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา

Read more

กรมการข้าวเร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวคุณภาพเป็นสินค้าออนไลน์

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

Read more

กรมการข้าวเชื่อมสัมพันธ์ 2 ยักษ์ใหญ่ผู้นำเข้าข้าวไทย ปั้นข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะสู่ตลาดแดนมังกร

Read more

กรมการข้าวสำรวจตลาดสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะ 3 เมืองใหญ่ในจีน

Read more

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559  เน้นแนวคิด "ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน"

Read more

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโคลงกลอน ภาพถ่าย และเครื่องจักรกลการเกษตร

Read more

กรมการข้าว โชว์ชิมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ในงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย “โครงการ Amazing Thai Taste”

Read more

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมในการเจรจาธุรกิจ แบบฟอร์มตอบรับในการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (สำหรับผู้ประกอบการ)

Read more

  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม รุ่นที่ 2

Read more

International Green Week Berlin 2016

Read more

กรมการข้าวเจาะตลาดข้าวไทยในจีน ร่วมงานจัดแสดงข้าวคุณภาพพิเศษ SMEหนุนสร้างความเข้มแข็งชาวนา

Read more

อธิบดีกรมการข้าวติดตามการทำนาเชิงอุตสาหกรรมนาแปลงใหญ่ จ.นครราชสีมา

Read more

ภาครัฐไฟเขียวติวเข้มต่อยอด SME พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สนับสนุนวงการข้าวไทย สู่ความเป็นเลิศ

Read more

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าข้าวในงาน KUBOTA farmer acadamy 2015

Read more

กรมการข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามMOUการพัฒนาชาวนา การผลิตข้าว และการจัดการข้าว

Read more

ในหลวงคือดวงใจ ข้าวไทยคือชีวิต

Read more

กรมการข้าวปลุกตลาดข้าวคุณภาพเปิดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตข้าวคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค

Read more

กรมการข้าวร่วมเปิดงาน organic life festival ครั้งที่ 3

Read more

แถลงข่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน organic life festival ครั้งที่ 3

Read more

อบรมหลักสูตรการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพื่อการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองโรงสีข้าว GMP ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP

Read more

งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

Read more

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมบูรณาการงานของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งชาติ

Read more

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558

Read more

งานเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ

Read more

งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก

Read more

พิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันอาหารโลก

Read more

ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

Read more

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าข้าว GI และสำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

Read more

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอศึกษาดูงาน ณ อาคารเพิ่มมูลค่า โรงเรียนข้าวและชาวนา

Read more

ร่วมสาธิตการแปรรูปข้าวในงานสีสันพรรณไม้เทิดราชินี ครั้งที่ 8

Read more

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ KUBOTA Smart Farmers Camp 2014

Read more

เสน่ห์ข้าวหอมของไทย

Read more

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบการผลิตข้าว GAP ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงาน Organic & Natural Expo 2014

Read more

ร่วมจัดแสดงงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 (IPITEx 2014)

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เรื่องการแปรรูปข้าว

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

Read more

การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์” ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project)

Read more

ร่วมจัดกิจกรรมศาลาข้าวไทยในงานมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี

Read more

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 8/2557 ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

Read more

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 7/2557 ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์

Read more

การฝึกอบรมข้าวอินทรีย์และการเพิ่มมูลค่าข้าว ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

Read more

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 6/2557 ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

Read more

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง

Read more

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557

Read more

ประกวดเครื่องสีข้าว

Read more

อบรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษเชิงหัตถกรรม (ภาพปัดเงิน ปัดทอง ปัดนาค) ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาข้าวสุพรรณปลอดสารเคมีสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (AEC)

Read more

เส้นทางข้าวเหนียว

Read more

อบรมการทำชาข้าวกล้อง ณ จังหวัดพัทลุง

Read more

อบรมทำสบู่และโลชั่นจากน้ำมันรำข้าว ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

Read more

อบรมทำน้ำข้าวกล้องงอก ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

Read more

อบรมโครงการลูกพระดาบสสัญจร จ.สมุทรปราการ

Read more

ออกบูธงานคนไทยหัวใจเกษตร ณ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์

Read more

อบรมข้าวแกงทอดและชาข้าวลืมผัว ณ สถาบันพัฒนาสังคม

Read more

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 3/2557 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

Read more