ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่หนังสือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าว 

ข้อมูลด้านมาตรฐานข้าว

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

icon ข้าวพันธุ์ต่างๆ

 

 

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวกล้อง Brown Rice                            

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : การเลือกซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

    ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : มหัศจรรย์คุณค่าข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว (ฉบับการ์ตูน)

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

cookrice   ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : วิธีหุงข้าวกล้องให้กินได้อร่อย

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว (t)

 

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : คู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : คู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ (ฉบับการ์ตูน)

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : การผลิตข้าวอินทรีย์

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : GMP โรงสีข้าว การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

GMP ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : GMP โรงสีข้าว การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว (t)

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
                           ในการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

  จัดทำโดย : กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
                           ในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

  จัดทำโดย : กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : R-DRIC-07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
                           ว่าด้วย คุณสมบัติและประสบการณ์
                           ของผู้ตรวจประเมิน GAP เกษตรอินทรีย์
                           และผู้เชี่ยวชาญ
  

  จัดทำโดย : กรมการข้าว

 

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : มหัศจรรย์คุณค่ารำข้าวไทย

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว                       

  

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : น้ำข้าวกล้องงอก

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ไวน์ข้าวเหนียวลืมผัว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ไรซ์ไซเดอร์ข้าวเหนียวลืมผัว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : มหัศจรรย์แป้งข้าวไทย

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : มหัศจรรย์แกลบ

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว...ที่ไม่ใช่อาหาร

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

fangkao ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้...ฟางข้าว

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว (t)

flour ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : มหัศจรรย์แป้งข้าวไทย

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว (t)

 

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่สหภาพยุโรป         

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าวจีไอ)

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 

 

05 

homkradungnga

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวหอมกระดังงา

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
 
dokkha  

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวไร่ดอกข่า

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
alhum  

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
kaowong  

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
keawngu

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 
 
khaohomthai

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวหอมมะลิ สุดยอดข้าวหอมไทย

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

luempua

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

payaluemkang

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าวพญาลืมแกง

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

RD43

ชื่อหนังสือ/แผ่นพับ : ข้าว กข43

  จัดทำโดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว