Display # 
Title Author Hits
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าติดตามงานการจัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 70
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 92
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมติดตามการประเมินโรงสีข้าว GMP ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 80
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จังหวัดพิษณุโลก Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 81
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สานต่อยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่ายกระดับราคาข้าว ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 627
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกร จ.อุบลราชธานี Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 744
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ยกระดับเกษตรกรไทย Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 950
กรมการข้าวปั้น 21 ตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1426
กรมการข้าวเร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวคุณภาพเป็นสินค้าออนไลน์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 922
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงการตลาด Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 938