งานนิทรรศการด้านข้าวเพื่อต้อนรับการทัศนศึกษาดูงานของยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10

picturess

งานนิทรรศการด้านข้าวเพื่อต้อนรับการทัศนศึกษาดูงานของยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10

 

 

 

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการด้านข้าวเพื่อต้อนรับการทัศนศึกษาดูงานของยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรไทย โรงเรียนพรหมานุเคราะห์  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนพรหมานุเคราะห์เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2496 จึงเป็นต้นกำเนินของกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันผ่านมา 60 ปี จ.ฉะเชิงเทราและกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานความเป็นมา และกิจกรรมต่างๆ ของยุวเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมชมงาน เป็นชาวต่างชาติ อายุประมาณ 40-60 ปี ในฐานะยุวเกษตรกรจาก 26 ประเทศทั่วโลก จำนวน 300 คน ซึ่งได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวไทยในชนบท และศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่แก่เยาวชนในประเทศของตน       

ภายในงานนิทรรศการได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสถานีต่างๆ รวม 6 สถานี ได้แก่

   สถานีที่ 1 พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย 

   สถานีที่ 2 กระบวนการผลิตข้าว 

   สถานีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ 

   สถานีที่ 4 บ้านเกษตรกรไทย 

   สถานีที่ 5 ศึกษาดูงานด้านการประมง 

   สถานีที่ 6 ชมกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ซึ่งมีการทำชาจากใบหม่อน ใบขลู่, การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานราชการ, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน