อบรมโครงการลูกพระดาบสสัญจร จ.สมุทรปราการ

picturess

อบรมโครงการลูกพระดาบสสัญจร จ.สมุทรปราการ

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกในโครงการลูกพระดาบสฯ จ.สมุทรปราการ วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. มีผู้ร่วมฝึกอบรม 29 คน

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 72.4 เปอร์เซ็นต์ เพศชาย 27.6 เปอร์เซ็นต์ อายุช่วง  41-50 ปี 46.4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 51 ปีขึ้นไป 28.57 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี คิดเป็น 66.7  เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 37 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือแม่บ้าน 33.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย และสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยมีการแทรกความรู้เรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวอื่นๆ ในการบรรยาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ โดยมีการสักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้าวและการแปรรูปข้าว