อบรมการทำชาข้าวกล้อง ณ จังหวัดพัทลุง

picturess

อบรมการทำชาข้าวกล้อง ณ จังหวัดพัทลุง

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมการทำชาข้าวกล้อง ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ณ อำเภอควนขนุน และอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. 

มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมรวม 2 อำเภอจำนวน 100 คน โดยการจัดอบรมประกอบด้วยการบรรยาย และสาธิตการทำชาข้าวกล้องจากข้าวสังข์หยด พร้อมทั้งชิมชาข้าวกล้องเปรียบเทียบระหว่างข้าวเหนียวดำลืมผัว และข้าวสังข์หยด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ โดยชื่นชอบกลิ่นและรสชาติของชาข้าวกล้องสังข์หยดมากกว่าข้าวเหนียวดำลืมผัว รวมทั้งให้ความสนใจที่จะนำไปเป็นแนวทางให้การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ