อบรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษเชิงหัตถกรรม (ภาพปัดเงิน ปัดทอง ปัดนาค) ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

อบรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษเชิงหัตถกรรม (ภาพปัดเงิน ปัดทอง ปัดนาค) ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษเชิงหัตถกรรม ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. 

มีผู้ร่วมฝึกอบรม 30 คน โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษเชิงหัตถกรรม (ภาพปัดเงิน ปัดทอง ปัดนาค) โดยให้ผู้อบรมร่วมลงมือปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล และมอบให้เป็นผลงานของตนเอง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และเห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว