สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557

picturess

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  3 – 5 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน 

กรมการข้าวได้จัดงานวันข้าวขึ้นระหว่างวันที่  3 – 5 มิถุนายน 2557  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนา ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าวของทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายใต้แนวคิดหลัก “ข้าวและชาวนาไทย หัวใจแห่งแผ่นดิน”

ภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและชาวนา โดยจัดแสดงนวัตกรรมผลงานความร่วมมือด้านการวิจัยของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบตัวอย่างของจริงและแบบจำลอง ดังนี้

นิทรรศการ  “ข้าวไทยหัวใจแผ่นดิน” ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

   (1) พันธุ์ข้าว รากเหง้าแห่งการพัฒนาข้าวไทย จัดแสดงพันธุ์ข้าวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นทุนสำคัญในการต่อยอดสู่การวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ เมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือเกษตรกรอย่างเพียงพอ

   (2) เทคโนโลยีข้าวไทย หัวใจแห่งการพัฒนา นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชาวนา

   (3) สินค้าข้าวไทยก้าวไกลสู่สากล การพัฒนาข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงพาณิชย์ การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย

นิทรรศการ “ชาวนาผู้แกร่งกล้า พัฒนาข้าวไทย” ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

   (1) ยกย่องคุณค่าชาวนาไทย เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนา โดยจัดแสดงผลงานต่างๆ ของชาวนาทั่วประเทศ

   (2) วัฒนธรรมข้าวไทย สายใยแห่งแผ่นดิน จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าว อิทธิพลของข้าวต่อวิถีชีวิตของคนไทย

   (3) ชาวนาเข้มแข็ง แรงขับเคลื่อนข้าวไทย จัดแสดงกรณีศึกษากลุ่มชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน และสหกรณ์ที่เข้มแข็ง รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจาหน่ายงานต่างๆ ที่เสริมความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาไทย

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตต่างๆ อีกมากมาย  เช่น การถักเมล็ดข้าวหุ้มพระเครื่อง, การประดิษฐ์ช่อดอกไม้ประดับจากรวงข้าว, สาธิตเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบใช้แรงคนลาก เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แบบควบคุมระยะไกล, สาธิตและชิมการแปรรูปข้าวเป็นไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มจากข้าวเหนียวลืมผัว

การประกวดและแข่งขันชิงเงินรางวัล เช่น การประกวดเครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือนเพื่อลดการนำเข้าเครื่องสีข้าวและอะไหล่เครื่องสีข้าวจากต่างประเทศ, การแข่งขันการปักดำนา,  การแข่งขันตำข้าวแบบโบราณ, การแข่งขันตำข้าวเม่าและแปรรูปเป็นข้าวเม่าคลุก

ส่วนเวทีกลางภายในงานจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมด้านข้าว การแสดงดนตรีโดยนักร้องและวงดนตรีลูกทุ่ง ตลอดจนการละเล่นต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงสลับกับเวทีการเสวนา ตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่ เรื่อง “คาถารวย...ช่วยชาวนา” โดยนายอัษฎางค์ สีหราช “ชาวนา...ผู้แกร่งกล้าพัฒนาข้าวไทย” โดยนายทวี ประสานพันธ์, นายประทีป นิลมูล และนายสุกรรณ์ สังข์วรรณ “สินค้าข้าวไทย...ก้าวไกลสู่สากล” โดยนายเชาว์วัช หนูทอง, นายบุญมี สระโคตร และนายสุวรรณณา จิวัฒนไพบูลย์