ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ถึงมัธยมตอนต้น จำนวน 100 คน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
   สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว มีการบรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษาต้นข้าว
   สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว มีการบรรยายให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของข้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
   สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติ) มีการบรรยายและ สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักเรียนได้ชิมไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก 
   สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกม มีการนำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนได้อ่าน และร่วมเล่นเกม เช่น สุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับข้าว เป็นต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก และชื่นชอบรสชาติของไอศกรีม โดยนักเรียนส่วนใหญ่รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำ เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนได้รับประทานข้าวกล้อง

นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความสนใจเพิ่มเติมในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง 
จากการสอบถามความเห็นจากอาจารย์โรงเรียนบ้านเพียมาต ได้ความว่า เป็นโอกาสดีของทางโรงเรียน ที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทีมงานจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 
ทีมวิทยากรได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ผลงานวิจัย ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการเพิ่มมูลค่าข้าว ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป