ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 6/2557 ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 6/2557 ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 210 คน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

   สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว มีการบรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษาต้นข้าว
   สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว มีการบรรยายให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของข้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
   สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติ) มีการบรรยายและ สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักเรียนได้ชิมไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก 
   สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกม มีการนำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนได้อ่าน และร่วมเล่นเกม เช่น สุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับข้าว เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่มีความหลากหลาย และการสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ชื่นชอบรสชาติของไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และในกิจกรรมได้มีการให้ชิมข้าวกล้องหอมมะลิ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ชอบข้าวกล้อง นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความสนใจในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง
จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ได้ความว่า โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร เป็นโครงการที่ดีมาก สอดคล้องกับความต้องการของทางโรงเรียน ให้เด็กได้มีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าว โดยในโครงการนี้เป็นโอกาสดีที่เด็ก
ได้รับประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศาลาข้าวไทยสัญจรจะได้เผยแพร่ให้ขยายในวงกว้างต่อไป