การฝึกอบรมข้าวอินทรีย์และการเพิ่มมูลค่าข้าว ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

picturess

การฝึกอบรมข้าวอินทรีย์และการเพิ่มมูลค่าข้าว ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตข้าวอินทรีย์และการเพิ่มมูลค่าข้าว”ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project) ปีงบประมาณ 2557 เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เนื่องจากความต้องการของตลาดข้าวอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โดยมีกลุ่มประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น โดยได้ดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 

     1.จังหวัดศรีสะเกษ

           - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล วันที่ 24 มีนาคม 2557

            - วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน 25-26 มีนาคม 2557

     2.จังหวัดหนองคาย

          - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี วันที่ 21,24 เมษายน 2557

          - ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร วันที่ 22-23 เมายน 2557

     3.จังหวัดพัทลุง

          - กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

          - กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมือง ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557

 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  - การบรรยาย เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์และกากเพิ่มมูลค่าข้าว โดยวิทยากรจากกกรมการข้าว

  - การบรรยายโดยวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดิน

  - การสาธิตการทำชาข้าว

  - กิจกรรมศึกษาดูงานการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง

  - สาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอันมาก