ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 7/2557 ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 7/2557 ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

   สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว มีการบรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษาต้นข้าว
   สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว มีการบรรยายให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของข้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
   สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติ) มีการบรรยายและ สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักเรียนได้ชิมไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก 
   สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกม มีการนำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนได้อ่าน และร่วมเล่นเกม เช่น สุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับข้าว เป็นต้น

เด็กนักเรียน รวมทั้งอาจารย์ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการบรรยาย สาธิต และชิม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้าว โดยเฉพาะไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอกและชื่นชอบรสชาติของไอศกรีม เพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะทานข้าวเหนียว และไม่ทราบว่าข้าวสามารถนำมาทำไอศกรีมได้ รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากข้าวกล้อง และการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวได้มากมาย จึงทำให้เด็กนักเรียนและอาจารย์ชื่นชอบ
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความสนใจในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง

จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ ได้ความว่าโครงการศาลาข้าวไทยเป็นโครงการที่ดีมากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่นักเรียนไม่เคยรู้และทราบมาก่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าว และโรงเรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินและได้ชิมรสชาติของอาหารที่ทำจากข้าวที่หอมอร่อย