ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 8/2557 ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 8/2557 ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร โดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้มีการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีนักเรียนอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 350 คน 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 สถานี

   1. สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว บรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษาต้นข้าว

   2. สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว มีการบรรยายให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ของข้าวที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

   3. สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติ) มีการบรรยายและ สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักเรียนได้ชิมไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก

   4. สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกม มีการนำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ให้นักเรียนได้อ่าน และร่วมเล่นเกม เช่น สุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับข้าว เป็นต้น

เด็กนักเรียน รวมทั้งอาจารย์ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการบรรยาย สาธิต และชิม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้าว โดยเฉพาะไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอกและชื่นชอบรสชาติของไอศกรีม ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานข้าวกล้องเพราะส่วนใหญ่จะทานข้าวเหนียว รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากข้าวกล้อง และสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่างๆ จากข้าวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความสนใจในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง

จากการสอบถามความเห็นจากอาจารย์โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา ได้ความว่า โครงการศาลาข้าวไทยสัญจรเป็นโครงการที่ดีมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยาได้ต้อนรับคณะที่มาจากกรมการข้าว นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว
ทั้งเป็นเครื่องสำอาง นักเรียนมีความสนใจและสนุนสนานในการร่วมกิจกรรมทั้งได้ชิมรสจากผลิตภัณฑ์ นักเรียน
ยังได้มีการพูดคุยซักถามในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและมีการจดบันทึกความรู้ต่างๆ