การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์” ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project)

picturess

การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์” ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project)

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์” ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project) เพื่อให้การตรวจสอบและรับรองข้าวอินทรีย์แบบกลุ่มมีประสิทธิภาพ

และเพื่อพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข็งแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่มและระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่การจัดการองค์กร การวางแผนการผลิต และการกำหนดและการควบคุมระบบการผลิต 

          โดยการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “ระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์”ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project) ปีงบประมาณ 2557 ดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่

     1.จังหวัดศรีสะเกษ

          - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

     2.จังหวัดหนองคาย

          - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

     3.จังหวัดพัทลุง

          - กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  - การบรรยาย เรื่อง ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โดย นางวารี เจริญผล ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

  - การบรรยาย เรื่อง การตรวจเอกสารสำหรับจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว