ร่วมจัดนิทรรศการงาน Organic & Natural Expo 2014

picturess

ร่วมจัดนิทรรศการงาน Organic & Natural Expo 2014

กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมจัดนิทรรศการงาน Organic & Natural Expo 2014 เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 

โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาความรู้เกียวกับเกษตรอินทรีย์ไทย กิจกรรมสอนแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง organic การจัดนิทรรศการและการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การขายสินค้า Organic เช่น ข้าว พืชผัก เครื่องสำอางค์ โดยกรมการข้าวได้นำความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก