ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบการผลิตข้าว GAP ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

picturess

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบการผลิตข้าว GAP ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบการผลิตข้าว GAP ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบกาตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการติดตามความก้าวหน้าประเมินโรงสีข้าวเบื้องต้น และติดตามความก้าวหน้า
ระบบควบคุมภายในการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง