เสน่ห์ข้าวหอมของไทย

picturess

เสน่ห์ข้าวหอมของไทย

ข้าวหอมของไทยมีการปลุกกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ และมีทั้งที่เป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว มีชื่อเรียกเป็นพันธุ์ต่างๆ กัน ที่เป็นข้าวเจ้าและรู้จักกันแพร่หลาย ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 หอมนางนวล หอมอ้ม หอมดง หอมจัน เป็นต้น  ส่วนข้าวเหนียว ได้แก่ พันธุ์ กข6 และดอหอม เป็นต้น

คุณสมบัติ

ข้าวหอมเป็นข้าวที่มีคุณภาพข้าวสวยนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติ มีรสชาติดี หรือมีคุณภาพในการรับประทานดี มีความนุ่มเหนียว หรือนุ่มร่วน โดยเฉพาะมีกลิ่นหอม คุณสมบัติพิเศษที่มีกลิ่นหอมนี้อาจพบได้ตั้งแต่ในระยะที่เป็นต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกรวง เมล็ดสุกแก่ จนถึงนำไปหุงต้มเพื่อบริโภค ลักษณะดังกล่าวนี้มีเฉพาะในข้าวบางพันธุ์เท่านั้น ดังนั้น ข้าวที่มีคุณสมบัติให้กลิ่นหอมได้ จึงเรียกว่า “ข้าวหอม” และพบว่า สารที่ให้กลิ่นหอม คือ 2-acetyl-1-pyrroline ซึ่งข้าวหอมมีสารนี้อยู่ในปริมาณที่มากกว่าข้าวทั่วไป

พันธุ์ข้าวหอมรับรอง และพันธุ์ข้าวหอมแนะนำของไทย

พันธุ์ข้าวหอมของไทยที่ได้มีการนำมาปรับปรุงพันธุ์ และได้รับการรับรองเป็นพันธุ์รับรองและพันธุ์ข้าวแนะนำ ประกอบด้วยพันธุข้าวต่างๆ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มตามความแตกต่างของปริมาณอมิโลสได้ ดังนี้

1. กลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าหอม

   1.1 กลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าหอม ที่มีปริมาณอมิโลสต่ำกว่า 20% เป็นข้าวหอมนุ่ม ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ปทุมธานี 1 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 เป็นต้น

   1.2 กลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าหอม ที่มีปริมาณอมิโลสปานกลาง (20-25%) เป็นพันธุ์ค่อนข้างนุ่มและมีกลิ่นหอม ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 2  สุพรรณบุรี 60  นางมลเอส-4  ดอกพะยอม  เป็นต้น

   1.3 กลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าหอม ที่มีปริมาณอมิโลสสูง (25-34%)  เป็นข้าวมีกลิ่นหอมแต่ร่วน ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 เหลืองประทิว 123 พิษณุโลก 2  และปทุมธานี 60  เป็นต้น

2. กลุ่มพันธุ์ข้าวเหนียวหอม

เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหอมที่มีปริมาณอมิโลสไม่เกิน 9%  ได้แก่ พันธุ์ กข6  สกลนคร  ขาวโป่งไคร้  อาร์258 (ดอสามเดือน)