ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ KUBOTA Smart Farmers Camp 2014

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ KUBOTA Smart Farmers Camp 2014

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการ KUBOTA Smart Farmers Camp 2014 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ บ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมีการอบรมหลักสูตร สบู่น้ำมันรำข้าว โลชันน้ำมันรำข้าว น้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก ให้กับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการKUBOTA Smart Farmers Camp 2014 ภายใต้แนวคิด“ข้าว นา พามันส์” ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการสาธิต โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ท่าน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีการซักถามข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน