ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าข้าว GI และสำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

picturess

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าข้าว GI และสำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ปี 2557ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557  โดยได้ลงพื้นที่ใน  6 ตำบลของ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์

ได้แก่ ต.คุ้มเก่า ต.สงเปลือย ต.กุดสิมคุ้มใหญ่ ต.กุดปลาค้าว ต.หนองผือ และต.สระพังทอง โดยติดตามและสำรวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านสมาชิก การตลาด ความต้องการ และปัญหาที่พล เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตข้าวเพื่อนำไปต่อยอดช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรต่อไป นอกจากนี้ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ยังดำเนินการติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ โดยการพัฒนาการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม นำไปสู่การเป็นข้าวคุณภาพได้มาตรฐาน วางจำหน่ายในท้องตลาด โดยได้มีการแนะนำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การจัดทำคู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่ควดำเนินการเพื่อขอรับการตรวจรับรองจากกรมการข้าว ดำเนินการในพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง มีสินค้าที่ได้รับอนุญาณิให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ติดบนบรรจุภัณฑ์ และสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป