การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงการตลาด

DSC06307กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559 ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีนายวิชาญ เที่ยงธรรม เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ซึ่งมีเกษตรกร, ผู้ประกอบการด้านข้าว และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วม จำนวน 170 คน 

การสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ ดังนี้
- เปิดมุมมองการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด
- รูปแบบและประสบการณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายข้าว
- การจัดทำแผนธุรกิจ
- ระเบียบกฎเกณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวตลาดในประเทศ และต่างประเทศ
- ขั้นตอนและแนวทางในการขอการรับรองอาหารและยา (อย.) ของสินค้าข้าวบรรจุถุง
- ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
- การเชื่อมโยงตลาดข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ Cluster พันธมิตรธุรกิจอุตสาหกรรม
- กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ การเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา มีผู้ประกอบการด้านข้าว รวมถึงห้างสรรพสินค้า สนใจสินค้าของเกษตรกร และได้มีการเจรจาธุรกิจไปสู่การจำหน่ายสินค้าในอนาคต และจากผลการประเมินการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการจัดสัมมนาในรูปแบบนี้อีกในโอกาสต่อๆไป

Niche31 05 04 06 59