ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

picturess

ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ ซึ่งกรมการข้าวเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนข้าวไร่ลืมผัวเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ สช 57100063 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ประกาศ และคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์และแผนควบคุมตรวจสอบสินค้า