กรมการข้าวสำรวจตลาดสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะ 3 เมืองใหญ่ในจีน

590629 1

กรมการข้าวสำรวจตลาดสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะ 3 เมืองใหญ่ในจีน

590629 2

 590629 3

            กรมการข้าวจัดกิจกรรมการสำรวจตลาดสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะ นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล โฆษกกรมการข้าว และผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนำเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ซึ่งดูแลพื้นที่แหล่งผลิตข้าวคุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะที่สำคัญในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ นางพรทิพย์ ถาวงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว และทีมงานเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 ภายใต้การประสานงานของ ดร.สมิทธิ์ ธรรมเชื้อ กงสุล (ฝ่ายเกษตรฯ) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

            สำหรับข้าวคุณภาพพิเศษ หมายถึง ข้าวสารบริโภคที่มีคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิตมีการควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การบำรุงดูแล การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ได้แก่ ข้าว GI ข้าวอินทรีย์ และข้าว Q โดยผ่านกระบวนการสีข้าวจากโรงสีข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งข้าวคุณภาพนี้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมและยกระดับสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษเชื่อมโยงกับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในต่างประเทศในกลุ่มตลาด ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวคุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะประมาณ 1.2 ล้านไร่ เกษตรกรประมาณ 60,000 ครัวเรือน ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรที่ดำเนินการเพาะปลูกแล้ว 200,000 ไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 60,000 ตัน

            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสำรวจข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงและกระชับความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างนครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น นครหนานหนิง โดยอาศัยการพบปะกับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ทั้งทางด้านห้างสรรพสินค้า เช่น ห้าง Walmart ที่มีสาขาทั่วโลก ห้าง Beijing HuaLian ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น Greenal ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูป และนำเข้าสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ซึ่งสาขากว่า 100 แห่ง และมีเป้าหมายจะขยายเพิ่มเป็น 500 สาขา ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าข้าว ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภค โดยนำสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษนำมามอบให้ทดลองสินค้า ได้แก่ ข้าวหอมกัลยา ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสินเหล็ก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแหล่งผลิตข้าว กระบวนการผลิตข้าวมาตรฐานของไทย และความเป็นไปได้ของระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยให้การขนส่งสินค้าข้าวมีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อส่งสินค้าข้าวคุณภาพจากไทยสู่มือผู้บริโภคด้วยความสดใหม่

            นอกจากนี้ยังเข้าร่วมงาน International Food Exhibition and Guangzhou Import Food 2016 เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคข้าวและสภาวะตลาดข้าว ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีจากหลายประเทศที่จัดต่อเนื่องมากว่าสิบครั้งที่ได้รับความสนใจและสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีผู้ประกอบการกว่า 40 ประเทศทั่วโลกสนใจมาร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาหารพิเศษที่นำเข้าจากทั่วโลก อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

            สำหรับประเทศจีนนั้นเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของการค้าทั้งหมดภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับประเทศไทยทำให้รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนผู้ประกอบการมาร่วมเจรจาเพื่อร่วมการค้าการลงทุนกับประเทศไทย ในส่วนของสินค้าเกษตรโดยกระทรวงเกษตรแสหากรณ์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในการส่งเสริมการขายและการควบคุมสินค้าเกษตรกับประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงเป็นโอกาสดีที่การสำรวจตลาดสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษเพื่อตลาดเฉพาะครั้งนี้จะเชื่อมโยงให้เกษตรกรผลิตข้าวเพื่อผู้บริโภคของประเทศจีนได้ในอนาคต เนื่องด้วยมีประชากรทั้งประเทศกว่า 1,400 ล้านคน และยังมีประชากรราว 50 ล้านคนยังประสบปัญหามีข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลางให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ประชาชนได้มีข้าวบริโภคข้าวอย่างเพียงพอ และพยายามส่งเสริมการปลูกข้าวสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูง แม้ว่าคุณภาพข้าวยังไม่ได้สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหลักของโลก จึงต้องมีการนำเข้าสินค้าข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ

            โดยเฉพาะประชากรอีกจำนวนไม่น้อยที่มีรายได้สูง ฐานะดีนั้นให้ความสำคัญกับการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เพราะคำนึงถึงคุณสมบัติพิเศษและโภชนาการ ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บริการของซุปเปอร์มาร์เก็ต Greenal และภัตตาคารซีฟู้ดรายใหญ่ของนครกว่างโจ่ว ต่างให้ความเห็นที่ตรงกันกัยความเชื่อถือและนิยมสินค้าข้าวหอมพันธุ์แท้ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียม โดยให้ความสำคัญกับกลิ่นหอมเป็นอันดับแรก แม้ในจีนและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนยังไม่สามารถผลิตข้าวหอมคุณภาพดีได้เช่นประเทศไทย

            นอกจากนี้ชาวจีนยังมีความเชื่อว่าในกลุ่มข้าวสีหากมีสียิ่งเข้มจะยิ่งเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ มีสรรพคุณของข้าวมากกว่าข้าวขาวทั่วไป จึงทำให้ข้าวมีราคาแพงกว่าข้าวทั่วไป แต่ต้องอาศัยการแนะนำวิธีการหุงและการบริโภคให้เหมาะสม เช่น สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งสลับกับข้าวขาว โดยลักษณะการบริโภคข้าวของชาวจีนนั้นจะเน้นการบริโภคข้าวต้มในมื้อเช้าและมื้อดึกซึ่งหากใช้ข้าวสีจะเพิ่มสีสันให้น่ารับระทานมากยิ่งขึ้น ส่วนมื้อเที่ยง-เย็นจะบริโภคข้าวสวย

            นอกจากการพบปะครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีที่นำมาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้มีการนำเข้าสินค้าข้าวคุณภาพ การทำตลาดข้าวในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต และภัตตาคารร้านอาหารแล้ว ก็ยังพบว่าขณะเดียวกันประเทศจีนเองก็แสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจในการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อนำเข้าสู่ประเทศจีนโดยตรงอีกด้วย ทำให้กรมการข้าวใช้โอกาสนี้แนะนำแหล่งผลิตข้าวคุณภาพของประเทศไทย และเชื้อเชิญมาร่วมดูกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรไทย เพื่อเจรจาการนำเข้าข้าวคุณภาพจากประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ภาพ/ข่าว