วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2559 เน้นแนวคิด "ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน"

2016 06 05 1

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 

เน้นแนวคิด "ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน"

2016 06 05 2

 2016 06 05 32016 06 05 4

     

           วันที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด พร้อมทั้งแสดงให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับคนไทย

               

                  ดังนั้น กรมการข้าวจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนเพื่อรำลึกถึงคุณค่าข้าว เชิดชูเกียรติชาวนาไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีต่อข้าวและชาวนาไทย และนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรชาวนา และงานวิชาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจ พัฒนาข้าวและชาวนาไทย ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง การเชิดชูเกียรติและแสดงผลงานชาวนาและสถาบันชาวนาที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ การจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร การเสวนาวิชาการ กิจกรรมสาธิตการทำนา กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปข้าว สาธิตเมนูอาหารจากข้าวที่มีชื่อเสียงสี่ภาค และการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารเกษตรมากมาย

            โดยในปีนี้ กรมการข้าวได้มีการกำหนดให้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่นกัน