กรมการข้าวเร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวคุณภาพเป็นสินค้าออนไลน์

h

กรมการข้าวเร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวคุณภาพเป็นสินค้าออนไลน์

s

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2559 ณ สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ

โดยมี นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ในด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวผ่านระบบออนไลน์โดยจะพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเพื่อตลาดเฉพาะในการบริหารจัดการ การตลาดแบบออนไลน์และจะพัฒนาเสริมสร้างให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเพื่อตลาดเฉพาะสามารถยกระดับฐานะสู่ความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 ราย ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ จำนวน 34 ราย วิทยากรจากบริษัท กรีนนิส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 โดยมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ ดังนี้

-          วิธีการเขียนคำโฆษณา

-          เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์

-          การกร้างเว็บไซต์เบื้องต้น

-          การประเมินประสิทธิผลออนไลน์รวมถึงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และแรงจูงใจลูกค้าและการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อทำการตลาดผ่านYouTube เป็นต้น

                สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน