พิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์

พิธีลงนาม MOU โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว และ Mr. Matthias Bickel, Project Director of GIZ Thailand ได้การลงนามบันทึกความเข้าใจ The Memorandum of Understanding (MoU) ระหว่างกรมการข้าวและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนี (GIZ : The Deutsche Gesellschaft fuer Internationle Zusammenarbelt ) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์ ( Promoting Sustainable Production of Rice and Ecosystem resilience in Thailand : PROSPECT) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Eastin โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) และ Mr. Dominik Fortenbacher, GFP Coordinator แห่งประเทศเยอรมันนี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MoU

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์  (PromotingSustainable Production of Rice andEcosystem resilience inThailand : PROSPECT) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนี  (GIZ : The Deutsche Gesellschaft fuer Internationle Zusammenarbelt ) ตามการมอบหมายของ กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมันนี ให้ดำเนินงานจากการริเริ่มของ German Food Partnership (GFP) ภายใต้โครงการ The Better Rice Initiative Asia ( BRIA) ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว เพิ่มรายได้ของชาวนารายย่อย และสร้างความมั่นคงด้านอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำหรับประเทศไทย (BRIA Thailand) จะเน้นการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อระบบนิเวศน์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แผนงานที่จะดำเนินการในประเทศไทย มี ๔ องค์ประกอบ คือ การฝึกอบรมด้านการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Training for Sustainable Rice Production) การสร้างความตระหนักในการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Awareness Raising for Sustainable Production) การเพิ่มประสิทธิภาพหลังการเก็บเกี่ยว (Post- harvest Efficiency ) และการเชื่อมโยงตลาดและสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ( Market Linkages & Young Agripreneurs) และมีภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นภาคี ประกอบด้วย Bayer Crop Sciences (BCS),   BASF, บริษัทกันตนา และ Olam