กรมการข้าวปั้น 21 ตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา

01

กรมการข้าวปั้น 21 ตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา

m 001 ss

วันที่ 15 กันยายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย กรมการข้าวนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว“สุดยอดข้าวไทย”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริม และพัฒนาตราสินค้าข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2559

กรมการข้าวดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปีงบประมาณ 2559 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 80 กลุ่ม จาก 26 จังหวัด และมีการส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าว สำหรับตลาดเฉพาะ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวโภชนาการสูง  เพื่อใช้เป็นจุดแข็ง ในการจำหน่ายข้าวในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนำร่องในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะในโครงการฯ จำนวน 53 กลุ่ม พัฒนาความรู้ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าจากแหล่งผลิตข้าวตลาดเฉพาะ จำนวน 21 ตราสินค้า รวมทั้งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกร

m 002 s

ในโอกาสนี้ กรมการข้าวจึงส่งมอบตราสัญลักษณ์สินค้าข้าวให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 21 ตราสินค้า เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวตลาดเฉพาะของกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าข้าว ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อาทิ ตราสินค้าข้าวฟรีไลฟ์ (ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้), ข้าวเพชรจากข้าวข้าวไร่พันธุ์ลืมผัวGI เพชรบูรณ์, ข้าวอุ่นจิตต์ กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์, ข้าวอินทรีย์ลุ่มน้ำโขง MEKONG ORGANIC RICE, กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย จ.ร้อยเอ็ด, ลุงบุญมี สุระโคตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ, ข้าวฮางยอดทิพย์, ข้าวอ่อนไร่ดอกข่า กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแร่ จ.พังงา, ข้าวพันธุ์พื้นเมืองอัลฮัมดุลิลละห์, ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเปิดตัวหนังโฆษณาตราสินค้าข้าวทั้ง 21 ตราสินค้า ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิง และบุคคลสาธารณะ อาทิ คุณเต้-ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ พรีเซ็นเตอร์ข้าวฮางสกลนคร, คุณอ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ พรีเซ็นเตอร์กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย จ.ร้อยเอ็ด, คุณใหม่-นัฏฐา ลอยด์ พรีเซ็นเตอร์ลุงบุญมี สุระโคตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง, ศิลปินวงแฮมเมอร์ พรีเซ็นเตอร์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง อัลฮัมดุลิลละห์, ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล พรีเซ็นเตอร์ข้าวอ่อนไร่ดอกข่า กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแร่ จ.พังงา, คุณอภินันท์ บัวหภักดี พรีเซ็นเตอร์กลุ่มข้าวอินทรีย์ยโสธร, คุณโอฬาร โรจน์รุ่งรังสี พรีเซ็นเตอร์ข้าวอินทรีย์ ตราพันทอง เป็นต้น

สุรชัย ดีรื่น: ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์: ข่าว