รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ยกระดับเกษตรกรไทย

Untitled 1

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ยกระดับเกษตรกรไทย 

            m 06.09.59 sa

             เมื่อวันที่6 กันยายน 2559พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้ชื่องาน“เกษตรดิจิทัล”ภายใต้แนวคิด“เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า”ณ บริเวณเวทีกลาง ถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม

            โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีต้นทุนการผลิตต่ำ รวมทั้งมุ่งพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ มีการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และใช้การตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็น การเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่สินค้าเกษตรของไทยในเวทีโลกต่อไปในอนาคต

           โดยนำผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุน แนะนำส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในนามกระทรวงเกษตรฯ มาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการSmart Farmer, Young Smart Farmer ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  (ผลสัมฤทธิ์) ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัยQ, GAP ประกอบด้วยข้าวคุณภาพพืช ผัก ผลไม้ สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ ทั้งสด และแปรรูป พร้อมทั้ง จำหน่ายผลผลิตอันเกิดจากการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของงาน ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพแบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาในการผลิตได้ ผ่านเทคโนโลยี QR Code

           ในการนี้ทางผู้จัดงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่าง ๆ อาทิ

- โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์

- โซนสินค้าเกษตรGI (สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 220 ร้านค้า ซึ่งจะหมุนเวียนกันใน 3 สัปดาห์

- โซนเกษตรดิจิทัลเพื่อจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ผ่านเว็บไซด์ortorkor.com (อตก.ดอทคอม) และสินค้าของร้านค้าที่จำหน่ายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและเว็บไซด์ co-opclick.com.(โคออปคลิกดอคอม).จำหน่ายสินค้าจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และมีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ

           ในการนี้นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้แทนกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรดีเด่น วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการแปรรูปด้านข้าว

 

               สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว: รายงาน