ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก

กรมการข้าวร่วมจัดนิทรรศการงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงสี สกต. อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการเปิดงาน

งานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ภายในงานมีการ
เสวนาบนเวที โดยมี นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าวร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการปลูกข้าวด้วยระบบ GAP plus นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก