งานเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ

งานเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณกรมการข้าวนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2557 สอดคล้องกับนโยบายจัดกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นของขวัญให้กับเกษตรกรและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

กรมการข้าวจึงจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานวิจัยพัฒนา ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตข้าวคุณภาพสู่ตลาดอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานของกรมการข้าว อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวผ่านต้นแบบศาลาข้าวไทย และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจด้านคุณค่าและประโยชน์ของข้าวไทยและข้าวคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และที่สำคัญคือ เป็นการเปิดบ้านของหน่วยงานกรมการข้าวในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมพร้อมกัน กล่าวคือ ส่วนภูมิภาคอีก 51 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่งทั่ว เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและมาใช้บริการ เป็นการส่งความสุขให้ประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมให้คนไทยและคนทั่วโลกบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับในส่วนกลาง มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีของผู้ประกอบการ กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว โดยใช้ศาลาข้าวไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและศูนย์บริโภคข้าว พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านกิจกรรมโชว์ ชิม ช้อป การจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ  นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง  นิทรรศการศูนย์ข้าวชุมชน  นิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว  นิทรรศการด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  การจำลองรูปแบบโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน  นิทรรศการความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าวที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช  พ.ศ. 2518  เป็นต้น