กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมบูรณาการงานของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งชาติ

picturess

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมบูรณาการงานของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งชาติ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.35 – 14.03 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานใน“การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย” ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว โดยมี นายวัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นำคณะเข้าร่วมในการประชุมพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมการข้าวตระหนักถึงความสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ขณะที่ชาวนาและการผลิตข้าวเป็นอาชีพพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าว รวมถึงการติดตามสถานการณ์ข้าวในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาในการผลิตและการบริหารจัดการข้าวไทยให้มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดีอาทิ โครงการต่างๆของกรมการข้าวกับการพัฒนาชาวนาในทุกมิติ (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ข้าวGI) การตลาดขายตรงแบบตรวจสอบได้ เป็นต้น