กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกร จ.อุบลราชธานี

IMG 25600719 110302 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ Niche Market  เมื่อวันที่   18-21 กรกฎาคม 2560

โดยไปที่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ Niche Market โดยไปที่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่1.สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง2. วิสาหกิจชุุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงฮี4. วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย5. วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์แสนสุข

IMG 25600719 110302 tile