งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

picturess

งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

ประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

ในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม เพื่อการผลิตข้าว GAP โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 100  คน เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม