อบรมหลักสูตรการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพื่อการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองโรงสีข้าว GMP ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP

picturess

อบรมหลักสูตรการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพื่อการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองโรงสีข้าว GMP ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพื่อการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองโรงสีข้าว GMP ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง) เป็นประธานพิธีเปิดงาน ท่านที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย และ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมเป็นเกียรติในการพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 4403 – 2553 การให้ความรู้ ทักษะการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรโรงสีข้าว และการปรับเครื่องสีข้าวให้มีความเหมาะสมต่อการสีข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโรงสีข้าวให้สามารถพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การรับรองตามมาตรฐานโรงสีข้าว GMP มกษ. 4403 – 2553 ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมงานอบรม 121 คน จาก 47 โรงสีข้าวทั่วประเทศจากทุกภาค ในการนี้ได้เยี่ยมชมโรงสีข้าว GMP มกษ. 4403 – 2553 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน พร้อมรับทราบปัญหาข้อเสนอจากผู้ประกอบการโรงสีและคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์ ซึ่งปรารถนาให้ภาครัฐช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพมาตรฐาน Q ให้ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญตระหนักรู้ถึงคุณค่าและนิยมบริโภคข้าว Q กันมากขึ้น