กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าติดตามงานการจัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63

DSCF5240

 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าติดตามงานการจัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร 

 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าติดตามงานการจัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63  ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร มีผู้ประกอบการค้าข้าว และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ได้รวมถึงการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงของโครงการฯ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการค้าข้าว และกลุ่มเกษตรกร ร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ แนวทางการเชื่อมโยง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร 
จากนั้น ทางเจ้าหน้าที่โครงการเชื่อมโยงฯ นำโดยนางพรทิพย์ ถาวงค์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เดินทางเข้าเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์หมู่ 5 บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(GAP ในนาแปลงใหญ่) เพื่อ พบปะ พูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคที่กลุ่มประสบ  และให้คำปรึกษาเบื้องต้น จากนั้น ทางเจ้าหน้าที่โครงการเชื่อมโยงฯ นำโดยนางพรทิพย์ ถาวงค์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เดินทางเข้าเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์หมู่ 5 บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(GAP ในนาแปลงใหญ่) เพื่อ พบปะ พูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคที่กลุ่มประสบ  และให้คำปรึกษาเบื้องต้น จากนั้น ทางคณะฯ เดินทางต่อไปที่ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านป่าเม้า ตำบลมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จากโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่) โดยประธานกลุ่มรายงานว่าทางกลุ่มพร้อมใจเดินหน้าทำนาเกษตรอินทรีย์ต่อไป

DSCF5237 tile