เปิดศึกแข่งขัน “ปั้นชาวนาไทย” ส่งออกข้าวขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

noenkrasang korat

เปิดศึกแข่งขัน “ปั้นชาวนาไทย” ส่งออกข้าวขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

The Super Farmer ปีที่ 7 กับ การแข่งขันค้นหาชุมชนนาแปลงใหญ่ครบวงจร เพื่อการพัฒนาธุรกิจข้าวทั้งตลาดในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ

ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการข้าวจำนวน 3 ทีม จากทั้งหมด 5 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

  1. กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ 42 หมู่ 6 ตำบล กระเบื้องใหญ่ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

“ทุ่งสัมฤทธิ์ ทุ่งแห่งความกล้าแกร่ง และปลูกข้าวอย่างมีคุณภาพ”

          การรวมกลุ่มโครงการนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่มีความเข้มแข็งในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และเป็นกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้าของกลุ่มนาแปลงใหญ่ อีกทั้งยังมีกระบวนการเชื่อมโยงทางการตลาด เพื่อโปรโมตสินค้าของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

          แต่เดิมอาชีพการทำนาของเกษตรกรในพื้นที่ ก็ทำนาแบบทั่วไป ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขายผลผลิตให้กับทางโรงสี ได้ราคาน้อย เพราะคุณภาพของข้าวที่ได้ไม่มีมาตรฐาน ต่อมาทางกรมการข้าวได้สนับสนุนการรวมกลุ่มให้เกษตรกรบ้านโนนกระสัง หันมารวมกลุ่มกันทำการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรทำนาแบบครบวงจร เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ เพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพ ตลาดต้องการสูง เป็นการรวมกลุ่มในข้อกำหนดของการทำข้าวคุณภาพดี ภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง ยึดหลักบันได 8 ขั้น เพื่อการพัฒนาข้าวเป็นสินค้ามาตรฐานปลอดภัย

จำนวนสมาชิก (ราย) : 36

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1,344

พันธุ์ข้าวที่ปลูก : ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ยาสระผม, สบู่เหลวและสบู่ก้อนจากข้าวหอมมะลิและไรซ์เบอร์รี่, โลชั่นทาผิวจากข้าว, ขนมข้าวฮางอบกรอบ, ข้าวสารบรรจุถุง

noenkrasang korat

การแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน THE SUPER FARMER เกมเกษตรกรปีที่ 5  

มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP

 

----------------------------------------------------------------

 

  1. วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร

          เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำข้าวโภชนาการสูง ซึ่งกลุ่มจะเน้นข้าวทับทิมชุมแพ มะลินิลสุรินทร์ หอมมะลิ105 มะลิปรัง ไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวดำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

          “วิสาหกิจชุมชน แปลงนาสะอาด” เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาบ้านหนองไม้กองและเกษตรกรในอำเภอไทรงามที่มีแนวความคิดเพื่อผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่และทำเกษตรแนววิถี แปลงนาสะอาด ปลอดสารเคมีเพื่อผลิตและจำหน่าย พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้มีแนวทางการทำการเกษตรทางเลือกใหม่

ที่อยู่ : 90 หมู่ 1 ตำบล หนองไม้ อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร

จำนวนสมาชิก (ราย) :  42

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 568

พันธุ์ข้าวที่ปลูก : ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ,มะลินิลสุรินทร์ ,ทับทิมชุมแพ ,หอมประทุม,มะลิปรัง ไรซ์เบอรี่ และข้าวเหนียวดำ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : น้ำมันรำข้าว, ครีมอาบน้ำน้ำมันรำข้าวทับทิพชุมแพ, แชมพูน้ำมันรำข้าวทับทิพชุมแพ,

คลีนซิ่งออยล์, เส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าว, ข้าวสารบรรจุถุง

plangnasa ard

การแข่งขัน : ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบ THE SUPER FARMER ปีที่ 5      

มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP

 

------------------------------------------------------

 

  1. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์

          การที่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม ได้รับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 22 ราย ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ ชัยนาท กข49 โดยเกษตรกรภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่ ลดการใช้สารพิษที่อันตรายต่อคนและสัตว์ภายในพื้นที่ ทางกรมการข้าวได้ผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว และแปรรูปข้าวเป็นข้าวสารบรรจุถุงเพื่อขายออกสู่ตลาดเป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่ม คือการประชุมให้ความรู้แก่สมาชิก รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกรมการข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ได้เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูก ปุ๋ย ซึ่งจำเป็นต่อสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกร.

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

พันธุ์ข้าวที่ปลูก : หอมมะลิ ชัยนาท กข49

ผลิตภัณฑ์แปรรูป : ข้าวสารบรรจุถุง

nakronsawan

การแข่งขัน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 THE SUPER FARMER ปีที่ 6

มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP

 

-------------------------------------------------

 

หมายเหตุ  การแข่งขันในปีที่ผ่านมา

  • ปีที่ 1 กับ การค้นหาชุมชนต้นแบบชาวนาในการผลิตข้าวคุณภาพ และเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • ปีที่ 2 กับ การค้นหาต้นแบบศนูย์ข้าวชมุชนที่ดีที่สดุในการแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชมุชนบ้านกะนัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ปีที่ 3 กับ การค้นหาสุดยอดชุมชนที่บริหารจดัการนาแปลงใหญ่ที่ดีที่สุด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  • ปีที่ 4 กับ การแข่งขันค้นหาชุมชนนาแปลงใหญ่ครบวงจร ตั้งแต่เมล็ดข้าวบนดิน สู่เมล็ดข้าวบนจานของทุกมิติการจัดจำหน่าย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จ.เชียงใหม่
  • ปีที่ 5 กับ การแข่งขันค้นหาชมุชนนาแปลงใหญ่ยุค 4.0 ต่อยอดพฒันาระบบการผลิตข้าวของชาวนา ก้าวขึ้นสู่ระบบการทำการตลาดข้าวด้วยตนเอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชมุชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
  • ปีที่ 6 กับ ความท้าทายความสามารถของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ให้มีศักยภาพในการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก สกต.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

กลุ่มพัฒนาการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์
19/11/2562