กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Niche Market)

02 1

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Niche Market) ณ จังหวัดชุมพร และพัทลุง

 

02