กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย

3 12 62 surin tubthai1กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 

เพื่อประสานงานในการขอการรับรองเครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q เนื่องจากโรงสีของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทยได้รับมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว และมีการผลิตข้าวอินทรีย์และมีกำลังการผลิต 6,000 กิโลกรัมต่อวัน

3 12 62 surin tubthai