กรมการข้าวร่วมเปิดงาน organic life festival ครั้งที่ 3

picturess

กรมการข้าวร่วมเปิดงาน organic life festival ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “ออร์แกนิค ไลฟ์ เฟสติวัล ครั้งที่ 3” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดี ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ โดยกรมการข้าว ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวและห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น การผลิตสินค้าเกษตรที่พึ่งพาสารเคมีหรือใช้สารเคมีในปริมาณที่มากเริ่มถูกปฏิเสธและถูกกีดกัน ทำให้สินค้าข้าวคุณภาพที่มีการรับรองตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวGI ซึ่งเป็นสินค้าข้าวที่มีระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยจากสารพิษ กรมการข้าวจึงได้ผลักดันให้มีการขยายการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพ GI และข้าวอินทรีย์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในหลักการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ การประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และการรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพตามมาตรฐานปลอดภัย 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ข้าวGAP ข้าวGI การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันการตำข้าวแบบโบราณ พร้อมรำเซิ้งพื้นเมือง มีการหุงข้าวให้ชิม ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ที่เป็นข้าวกล้อง-ข้าวสีที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถเลือกซื้อสินค้าข้าวจากศาลาข้าวไทยของกรมการข้าว หรือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง นอกจากผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แล้วยังมีผลิตผลต่างๆ ที่ได้จากฟาร์มที่มีระบบการปลูกแบบผสมผสานเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ ผักอินทรีย์ ไข่ไก่ และปลาอินทรีย์จากนาข้าว