กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง

19 02 63 nakornsrithammarat1กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q โดยมี นางอุไร จันจำปา หัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้ประสานงาน ภายในกลุ่มมีการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดและข้าวพื้นเมืองพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเล็บนก ข้าวยุมหนุน ข้าวลูกลาย ข้าวยาโค และข้าวช่อหลุมพี เป็นต้น โรงสีมีกำลังการผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อวัน โรงเก็บข้าวเปลือกขนาดพื้นที่ 400 ตารางเมตร ลานตากผลผลิตมีขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และยังมีการจ้างอบลดความชื้นข้าว กำลังการผลิต 8,000 กิโลกรัมต่อวัน

19 02 63 nakornsrithammarat