กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง

2กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

เพื่อประสานงานและให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มกรอกเอกสารสำหรับการขอการรับรองเครื่องหมายตราพันธุ์แท้ เนื่องจากโรงสีของกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุงได้รับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ในขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์และการแปรรูปและการคัดบรรจุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรงตามคุณสมบัติสามารถขอการรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ได้ โดยมีนายอำมร สุขวิน เป็นผู้ประสานงาน

20 02 63 pattalung
1