กพภ.เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

88428

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสังข์หยด อาคารกรมการข้าว โดยมี นายธนะกิจ  สุริยะธง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อันเนื่องมาจากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง และต้องการให้บุคลากรของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรูปแบบต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)  จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

88428 tile