กรมการข้าวปลุกตลาดข้าวคุณภาพเปิดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตข้าวคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค

กรมการข้าวปลุกตลาดข้าวคุณภาพเปิดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตข้าวคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค

วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะสู่ตลาดระดับสูง (Modem Trade) ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคข้าวคุณภาพอย่างกว้างขวาง

สร้างความเข้าใจด้านคุณค่าและประโยชน์ของข้าวไทย ตลอดจนเข้าถึงองค์ความรู้ของการผลิตข้าวคุณภาพ เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ข้าว GAP และข้าวที่มีโภชนาการสูง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีสุขภาพดีขึ้น

          ภายในงานจึงจัดให้มีทั้งการจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จัดแสดงนิทรรศการข้าวคุณภาพ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ข้าวที่มีลักษณะเฉพาะ และการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตข้าวคุณภาพสู่ตลาดอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน การจัดต้นแบบศาลาข้าวไทย เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวคุณภาพข้าวเฉพาะ

          นอกจากนี้ยังมี  การบรรยาย การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการตลาดและการเชื่อมโยงสินค้าข้าว” หัวข้อ “บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ” และหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดข้าว” เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนที่มาร่วมงานรับรู้ถึงการทำตลาดข้าวคุณภาพ ตลอดจนทราบถึงคุณค่าและประโยชน์ของข้าวไทยที่ถูกต้อง อันเป็นการส่งเสริมการบริโภคข้าวคุณภาพที่ผลิตจากชาวนาไทย  

สุรชัย ดีรื่น / ภาพ
ณภิญา มุสิกะรักษ์ / ข่าว