ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

รูปภาพ1.png

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 

รูปภาพ1.pngรูปภาพ2.png 

วันที่ 18 มีนาคม  2564  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ลงพื้นที่ติดตามบริษัท พูนผล เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัท พูนผล เทรดดิ้ง ดำกัด และผู้ดูแลสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายให้สนใจเข้าร่วมรับมาตรฐานดังกล่าว และได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้กรมการข้าวดำเนินการต่อไป

รูปภาพ3.pngรูปภาพ5.pngรูปภาพ4.png

 วันที่ 19 มีนาคม  2564  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวได้ลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q และตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวของกลุ่ม โดยมีนายทองพูน อุ่นจิตต์ และ นางปรารถนา อุ่นจิตต์ ให้การต้อนรับ

 

รูปภาพ7.jpg รูปภาพ6.jpg

 วันที่ 24 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าได้ลงพื้นที่ติดตาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการพัฒนาโรงสีข้าวสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว และประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q โดยมีนางเพ็ญนภา พูลระออ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในกลุ่มมีการผลิตข้าว GAP ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิเชียงราย ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974

รูปภาพ8.jpg รูปภาพ9.jpg

รูปภาพ11.jpg รูปภาพ10.jpg

 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q ซึ่งทางกลุ่มยังไม่ได้มีการต่ออายุใบรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ขอบข่ายแปรรูป และ/หรือคัดบรรจุ นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาในการทำนาของเกษตรกรด้านต่างๆ คือ ปัญหาเรื่องโรคและแมลง วัชพืชในนาข้าว ปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการทำนา และราคาข้าวต่ำ

รูปภาพ12.jpg รูปภาพ13.jpg

 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวได้ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร 90 ม.1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 เพื่อติดตามการพัฒนาโรงสีข้าวสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว และประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q พบว่าทางกลุ่มฯ ได้มีการวางแผนสร้างโรงสีข้าว และจะมีการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว หลังจากการสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในเดือนกันยายน

รูปภาพ14.jpg รูปภาพ19.jpg

รูปภาพ15.jpg รูปภาพ16.jpg

รูปภาพ18.jpg รูปภาพ17.jpg