ศึกษาดูงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

picturess

ศึกษาดูงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 34 คน ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 

       สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นำโดยนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการข้าว (นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์) เป็นประธานในการเยี่ยมชมครั้งนี้  

 กิจการของ  บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 74 ปีมาแล้ว โดยมี คุณชอไค แซ่จึง เป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้น ในสมัยเริ่มแรกนั้นกิจการของโรงงานได้รับการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน มีชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัดชอเฮง” โดยทำการผลิตเส้นหมี่แต่เพียงอย่างเดียวภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราช้างสามเศียร” และ “ตราเอราวัณ”  จนกระทั่งเมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนได้เพิ่มขยายมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดในปี  พุทธศักราช  2502  และได้ใช้ชื่อว่า“บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด” เป็นต้นมา

 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด  เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้มีการริเริ่มใช้ระบบการอบแป้งให้แห้งด้วยลมร้อนในการผลิตแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียว  ผลสำเร็จที่ได้จากการใช้ระบบดังกล่าว ทำให้แป้งที่ผลิตโดยบริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานดีสม่ำเสมอ โดยสินค้าแปรรูปจากข้าวที่บริษัทฯ กำลังผลิตอยู่ในขณะนี้ ได้แก่  แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่  ก๋วยเตี๋ยว  แป้งข้าวสกัดโปรตีน แป้งข้าวโมดิฟายด์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากข้าว ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรสภาพเป็นเส้นหมี่และแป้งข้าว ใช้วัตถุดิบในประเทศ 100% โดยใช้ปลายข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในการผลิต โดยขบวนการแปรสภาพในการผลิตแป้งข้าว บริษัทจะใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติทุกขั้นตอน