กรมการข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามMOUการพัฒนาชาวนา การผลิตข้าว และการจัดการข้าว

กรมการข้าวร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามMOUการพัฒนาชาวนา การผลิตข้าว และการจัดการข้าว

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชาวนาการผลิตข้าว และการจัดการข้าว หรือ MOU ระหว่างกรมการข้าว โดย นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนายวัลลภ พริ้งพงษ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดยมี นายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นลงนามเป็นพยานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

การบริหารความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานประชุมหรือสัมมนาร่วมกัน เพื่อเอื้ออำนวยให้มีการจัดกิจกรรม โครงการหรือแผนงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ครอบคลุมความร่วมมือ 3 ด้าน คือ

   1.เพื่อร่วมมือเพื่อพัฒนาชาวนา กลุ่มเกษตรกร และชุมชนที่ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งในการผลิตและบริหารจัดการข้าวของชาวนา ชุมชน ท้องถิ่น อย่างเป็นระบบมีการประสานการทำงานเพื่อการพัฒนาชาวนา

   2. เพื่อเป็นการร่วมมือกัน จัดทำฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลข้าว ชาวนา ชุมชน ท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของชาวนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ ทรัพยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการบริหารจัดการข้าวของชาวนา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการประชุมหารือ จัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในระดับพื้นที่ร่วมกัน

   3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข้าว และการแพร่ระบาดของโรคแมลง ศัตรูธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศความร่วมมือด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ข้าว และการเผยแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตข้าว ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เช่น จัดให้มีการประชุมหารือ จัดทำแนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเฝ้าระวัง การรายงานติดตามสถานการณ์ข้าว การแพร่ระบาดของโรคและแมลง ศัตรูธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว

            นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมมือเพื่อการพัฒนางานด้านข้าว ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญของโลกต่อไป