ภาครัฐไฟเขียวติวเข้มต่อยอด SME พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สนับสนุนวงการข้าวไทย สู่ความเป็นเลิศ

ภาครัฐไฟเขียวติวเข้มต่อยอด SME พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สนับสนุนวงการข้าวไทย สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิด      การอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานด้วยการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มาจากการรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาข้าวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเน้นหนักด้านการบริหารจัดการ การตลาด ซึ่งกรมการข้าวให้ความสำคัญและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยมี  ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวรายงาน   ถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าว โดยการนำภูมิปัญญาและศักยภาพของท้องถิ่นตน มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยกระดับฐานะของสมาชิกชุมชนให้ดีขึ้นอย่างเข้มแข็ง โดยเพิ่มพูนความรู้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - บรรจุภัณฑ์ และการตลาดกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ ให้สามารถเป็นต้นแบบผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME ได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาแนวทางธุรกิจ รูปแบบตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้เกิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพ นำความรู้มาปรับใช้ในกิจการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และขยายผลสู่เครือข่ายต่อไป

การจัดการอบรมในครั้งนี้มีกำหนด ๕ วัน และศึกษาดูงาน ๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ คน จากเกษตรกรเครือข่าย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบด้วย

   ๑)    จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์เครือข่ายผู้ผลิตข้าว

   ๒)    จัดทำแผนธุรกิจพัฒนาเครือข่าย

   ๓)    จัดอบรมและดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่สินค้าข้าว การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การพัฒนาข้าวเข้าสู่มาตรฐาน

   ๔)    จัดงานเชื่อมโยงผู้ประกอบการพบผู้บริโภค

   ๕)    เพิ่มช่องทางตลาดต่างประเทศ

และในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จังหวัดนครปฐม ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี

 ทั้งนี้ จะมีผู้แทน กลุ่มเกษตรกรจากทั้ง 4 กลุ่มจังหวัด จำนวน 25 คน เดินทางไป Road Show สินค้าข้าว ณ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็น โครงการเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษในเครือข่ายของกรมการข้าว เข้าสู่การเป็น SMEs ในโอกาสต่อไป

 

สุรชัย  ดีรื่น ถ่ายภาพ : รายงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว