อธิบดีกรมการข้าวติดตามการทำนาเชิงอุตสาหกรรมนาแปลงใหญ่ จ.นครราชสีมา

อธิบดีกรมการข้าวติดตามการทำนาเชิงอุตสาหกรรมนาแปลงใหญ่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ติดตามความคืบหน้าของโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ่) ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการประชุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา อาทิ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นต้น

จากนั้นจึงเดินทางไปพบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานที่มีคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบและเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่งมีทั้งหมด 267 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 5,000 ไร่ มีการวางแผนการผลิตจนกระทั่งเชื่อมโยงตลาด ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 2,250 ตันข้าวเปลือก มีแผนจัดการสินค้าผลผลิตกระจายหลายช่องทาง ได้แก่ นำไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ บริโภคในครัวเรือน จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในชุมชน จำหน่ายเป็นสินค้าข้าวและแปรรูป และจำหน่ายให้คู่ค้า รวมมูลค่าประมาณ 31 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ซึ่งพบว่าขาดโรงสีที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรับฟังความพึงพอใจของโครงการซึ่งเกษตรเริ่มเห็นผลถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลง

พิมพกานต์ พุทธศิริ/ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์/ข่าว