กรมการข้าวเจาะตลาดข้าวไทยในจีน ร่วมงานจัดแสดงข้าวคุณภาพพิเศษ SMEหนุนสร้างความเข้มแข็งชาวนา

กรมการข้าวเจาะตลาดข้าวไทยในจีน ร่วมงานจัดแสดงข้าวคุณภาพพิเศษ SMEหนุนสร้างความเข้มแข็งชาวนา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวนำเกษตรกรผู้ผลิตข้าวร่วมจัดแสดงสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษในงาน The17th china (Shantou) International Food Expo 2015 Thailand Commercial Shantou Fairณ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในเวลา 10.00 น.ตามเวลาของสาธารณรัฐประชาชนจีน นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมนี้ กรมการข้าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ประกาศให้ปี2559เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งนอกจากการลดปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่แล้ว จะต้องเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวGIและข้าวQสู่ผู้บริโภคในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นด้วยศักยภาพของประเทศจีนในการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลูกใหม่ แม้ว่าจะสามารถผลิตข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศได้ แต่ก็นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทยเกรดพรีเมี่ยมและ มีกำลังซื้อสูง ทั้งในกลุ่มลูกค้าระดับครัวเรือนทั่วไป และลูกค้าองค์กร เช่น กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหารไทย ในจีน โรงแรม เนื่องจากคุณสมบัติของข้าวที่นอกจากความนุ่มแล้ว ยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ที่ชวนรับประทานอีกด้วย

ในการจัดแสดงสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษครั้งนี้ จึงได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ จำนวน 25 คน จาก 4 จังหวัด เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 1.จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ บริษัท อุทัยธานี แกรนารี จำกัด สินค้า, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์2.จังหวัดพัทลุง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง (GI), กลุ่มวิชชาลัยรวงข้าว (มาตรฐานอินทรีย์), วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด สาขาพัทลุง, วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน 3.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง 4.จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด โดยมีสินค้าข้าวที่นำไปร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง, ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับการรับรองการผลิตและเป็นสินค้าคุณภาพ เช่น  มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand),  มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว หรือGAP, มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (GMP), ใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI), ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรยังได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ด้วยการทัศนศึกษาดูงาน และนำประสบการณ์ความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ทั้งการเข้าพบผู้บริหารของกรมเกษตรในเมืองซัวเถาเพื่อรับทราบข้อมูลด้านการเกษตรและนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การสำรวจตลาดค้าข้าว ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร เยี่ยมชมสหกรณ์ซุ่ยเจี๋ยเครื่องจักรกลการเกษตรในเขตเฉาหยางซึ่งมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำนากว่า 100 เครื่อง.

วิฑูรย์ ไทยถาวร:ภาพ/ข่าว