ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2557 โรงเรียนโชคชัยรังสิต

picturess

ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 2/2557 โรงเรียนโชคชัยรังสิต

โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร ได้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 450 คน 

       โรงเรียนโชคชัยรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ 1 เทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ก่อตั้งเมื่อวันที่ปี 2548 เปิดสอนหลักสูตรปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-3) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ปัจจุบันมีนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ประมาณ 2,000 คน

      โครงการศาลาข้าวไทยสัญจร ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 สถานี
           สถานีที่ 1 องค์ความรู้เรื่องข้าว บรรยายเรื่องการปลูกและดูแลรักษา โดยวิทยากรจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
           สถานีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยบรรยายให้ความรู้ทั่วไป และคุณประโยชน์ต่างๆ ของข้าว โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
           สถานีที่ 3 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การบรรยายและสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จากข้าวเหนียว และการประดิษฐ์โคมไฟนกจากกระดาษฟางข้าว การทำน้ำข้าวกล้องงอก การชิมข้าว พร้อมทั้งมอบไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกแก่นักเรียน และอาจารย์ โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
           สถานีที่ 4 ห้องสมุดข้าว/เกมส์ โดยนำเอกสารต่างๆ ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ และเกมส์ เช่น สุภาษิตคำพังเพยเกี่ยวกับข้าว โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

        นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ซึ่งประกอบด้วย การแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าว การเพิ่มมูลค่าข้าวในรูปแบบต่างๆ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากข้าว และส่วนต่างๆ